Direcţia Generală de Asistenţă Socială Brăila scoate la concurs 5 posturi

0
Direcţia Generală de Asistenţă Socială Brăila scoate la concurs 5 posturi

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

• asistent social principal in cadrul Complexului de servicii pentru pregătirea și sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie – Centrul pentru pregătirea șl sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie;
• psiholog principal în cadrul Complexului de servicii pentru pregătirea și sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie – Centrul pentru copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate;
• asistent social în cadrul Centrului pentru viața independenta pentru persoane adulte cu handicap Racovița;
• instructor de educație în cadrul Complexului de tip familial „Universul Copiilor”- Apartament de tip familial „Andreas”.
• infirmier în cadrul Complexului de servicii pentru copii și tineri cu dizabilități „Pescărușul” – Locuința protejată pentru tineri cu dizabilități „Nufărul”.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru posturile de asistent social principal/asistent social: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în specializarea asistență socială; document care să ateste calitatea de membru al Colegiului Național al Asistenților Sociali din România; nu se solicită vechime.

• pentru postul de psiholog principal: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în specializarea psihologie; document care să ateste calitatea de membru al Colegiului Național al Psihologilor din România; nu se solicită vechime.

• pentru postul de instructor de educație: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; nu se solicită vechime.

• pentru postul de infirmier: studii generale; certificat de absolvire a cursului de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă (certificatul este valabil 3 ani de la data absolvirii cursului)/adeverință care să ateste înscrierea la cursul de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă; nu se solicită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 noiembrie 2019, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 12 noiembrie 2019, ora 12:00: proba scrisă;
 • 18 noiembrie 2019, ora 09:00: proba practică;
 • 19 noiembrie 2019, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila, Str. Ghioceilor nr. 8, telefon 0239/614.583.

Sursa: posturi.gov.ro

Citește și articolul: Inaugurarea Shopping Park Brăila va avea loc în luna decembrie

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.