Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon” angajează

0
Căminul Sf. Spiridon angajează

Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon” cu sediul în Galaţi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent medical generalist cu studii (PL) sau (S).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • minimum 1 vechime și/sau experiență profesională ca voluntar, cu normă întreagă sau echivalent parțial în exercitarea profesiei de asistent medical generalist, cu studii PL sau S (licențiat), vechime dobândită cu contract de muncă și/sau contract de voluntariat, încheiat conform Legii nr. 78/2014;
 • experiența profesională ca asistent medical generalist voluntar se va dovedi cu certificatul de voluntar și raportul de voluntariat, completate conform Legii nr. 78/2014, însoțite de avizul de liberă practică eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R, pentru perioada contractului de voluntariat;
 • adeverință tip eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.;
 • în adeverința eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. se va preciza experiența profesională dobândită în perioada în care a exercitat profesia ca voluntar, legal, cu aviz de libera practică și normă de activitate: noimă întreagă sau echivalent parțial;
 • copia certificatului de membru al O.A.M.GJM AMR. și aviz de liberă practică 2020 (avizul se va depune, după caz, de către cei care exercită profesia cu contract de muncă sau contract de voluntariat).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 martie 2020, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 31 martie 2020, ora 09.00 proba scrisă;
 • 07 martie 2020, ora 09.00 proba practică/interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea      condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon” din Galaţi. Str. Domnească nr. 160 C, telefon 0236/479.414.

Te-ar putea interesa și Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” recrutează pentru postul de paznic

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.