Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi are disponibile 3 posturi de referent

0
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi are disponibile 3 posturi de referent

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de referent II (3 posturi):

  • referent II la Compartimentul Secretariat, Documente Clasificate şi arhivă -Serviciul Cabinet din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi, poziţia 40 din statul de organizare a unităţii;
  • referent II la Compartimentul Documente clasificate şi arhivă – Serviciul de Investigarea Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi, poziţia 307 din statal de organizare a unităţii;
  • referent II la Compartimentul Documente clasificate şi arhivă – Biroul Investigaţii Criminale – Poliţia Municipiului Galaţi din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi, poziţia 432 din statul de organizare a unităţii.

Referent II (3 posturi) – Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi
Angajator: Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi
Tip angajator: Instituții județene
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Galați
Tipul postului: Nespecificat in M.O.
Nivelul postului: Funcții de execuție
Termen expirare: 17 zile

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

  • absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
  • certificat de operare calculator (operare PC).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 26 ianuarie 2018, ora 15.00 termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 2 martie 2018, ora 11.00, proba scrisă;
  • 7 martie 2018, ora 11.00, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi din Str. Brăilei nr. 200, telefon 0236/407.000, interior 20111.

Sursa: posturi.gov.ro

Citeşte şi  Spitalul C.F. Galaţi organizează concurs de recrutare pentru 10 posturi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.